Volební program 2022

představíme již brzy...

 

Všichni naši současní zastupitelé pokračují na kandidátce do dalšího volebního období a celou kandidátku vám představíme již brzy.

____________________

 

Volební program 2018

Sedmero (Podrobný volební program níže nebo ke stažení)

 

1. Zajistíme transparentní radnici.

Veškeré informace budou zveřejňovány včas. Vše bude dostupné na webu, facebooku, vývěsce i v novinách.

 

2. Vybudujeme obchvat Sever.

Zbavíme město kamionové dopravy. Vrátíme život na náměstí. 

 

3. Budeme podporovat sportovní a kulturní akce. 

Zefektivníme činnost sportovní a kulturní komise. Zavedeme pravidla pro podporu oddílů a akcí v Pečkách a Velkých Chvalovicích.

 

4. Podpoříme vzdělávání i podnikání v Pečkách a Velkých Chvalovicích.

Podpoříme rozvoj výuky ve školách a nové vzdělávací programy pro občany. Připravíme strategii města pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti.

 

5. Zvýšíme bezpečnost ve městě. 

Využijeme veškeré dostupné možnosti ke zlepšení situace v Pečkách.  

 

6. Rozšíříme dostupnou lékařskou péči.

Vytvoříme město přátelské seniorům.

 

7. Zlepšíme životní prostředí v Pečkách a Velkých Chvalovicích.

Rozšíříme a zachováme zeleň, vysadíme 100 stromů, zpřístupníme nevyužívané zelené plochy.

 

 

Podrobný volební program

KE STAŽENÍ V PDF ZDE

Naše Pečky - program a cíle sdružení nezávislých kandidátů

 

Skupina Naše Pečky vznikla jako nezávislá iniciativa občanů Peček a Velkých Chvalovic na základě diskusí mnoha z nás o možnostech fungování města a o změnách, kterých bychom chtěli dosáhnout. Nemáme přehnané ambice, chceme zlepšit náš společný prostor k životu.

Na dalších stranách uvádíme, co bychom rádi ve městě zrealizovali. Nejedná se o nahodilé texty, k těmto návrhům jsme došli po schůzkách a konzultacích jak s lidmi z Peček, tak z jiných měst a regionů. Naší snahou bylo získat inspiraci odjinud a ověřit si, že náš kritický pohled na některé stránky fungování města je objektivní.

S maximální snahou budeme naplňovat volební program, který předkládáme a jsme připraveni prezentovat zásadní chystané změny transparentně a v předstihu, tak abychom dali prostor názorům, potřebám a postojům obyvatel Peček a Velkých Chvalovic.  

Naše hlavní volební cíle jsou zejména realizace obchvatu Pečky sever, podpora vzdělávání na formální i neformální úrovni, zdravé životní prostředí, podpora spolkového života. Důraz klademe na dobrou informovanost občanů, podporu podnikatelů a ekonomickou prosperitu. V neposlední řadě cílíme na dostupnou lékařskou péči, systematickou a cílenou sociální práci pro vyšší pocit bezpečí nás všech.

  

Životní prostředí

 

Sdílet informace o životním prostředí v Pečkách a Velkých Chvalovicích

 • Informovat občany ohledně úpravy zeleně před plánovanou změnou, koordinovat a včas sdělovat informace o akcích.
 • Zaktualizovat pravidla pro třídění odpadů, zajistit dostupnost kontejnerů, zefektivnit činnost sběrného dvora.

 

Postupně obnovit zeleň v Pečkách a okolí

 • Revitalizovat severní část parku a připravit projekt pro obnovu parku v jižní části města se zahájením první výsadby.
 • Postupně vysazovat chybějící zeleň v celém městě.
 • Revitalizovat Sokoliště, zpřístupnit park u vodojemu.

 

Životní prostředí v okolí Peček                          

 • Podpořit projekty se zaměřením na protipovodňová opatření a zadržení vody v krajině v povodí Výrovky.
 • Zapracovat zelený pás do projektu obchvatu Pečky Sever.

 

Dokončit rozpracované projekty

 • Odbahnit rybník a mlýnský náhon, zpracovat pasport zeleně města.

 

Finance a podnikání

 

Opatření ve vztahu k rozpočtu města

 • Uveřejnit na stránkách města „rozklikávací“ městský rozpočet.
 • Efektivně snižovat režijní náklady.
 • Vytvořit dlouhodobou finanční koncepci (2018-2028).
 • Zrealizovat revizi financování příspěvkových organizací města a Pečeckých služeb, zefektivnit jejich činnost.

 

Podpora podnikání a dalších aktivit

 • Spolupracovat s majiteli nevyužívaných objektů při získávání investorů.
 • Zastavit prodej majetků města (např. pozemků, které nohou být předmětem směny pro dokončení obchvatu města).
 • Využívat relevantní možnosti převodu majetku státu do majetku města.
 • Podporovat místních podnikatele.
 • Podporovat místní spolky po předložení finanční rozvahy.
 • Podporovat kulturní památky ve městě – opravy, obnovy, udržitelnost.
 • Zasadit se o zachování a rozšíření služeb České pošty a České spořitelny.
 • Propagovat pečecký region.

 

Investiční akce

 • Obnovit jednání ohledně výstavby obchvatu Pečky Sever.
 • Revitalizovat náměstí, proluku u lékárny a kostela.
 • Zajistit další investice do MŠ a ZŠ (rekonstrukce hospodářské budovy MŠ, výstavba tělocvičny ZŠ, navýšení kapacity učeben ZŠ, rekonstrukce elektroinstalace MŠ a ZŠ, aj.).
 • Revitalizovat park s myšlenkou propojit sever a jih Pečky.

 

Školství

 

Vzdělávání

 • Stanovit priority pro předškolní a základní vzdělávání vytvořením koncepční strategie.
 • Podpořit přátelské a bezpečné prostředí pro děti.
 • Zajímat se o nadané žáky.
 • Být proaktivní při stabilizaci pedagogického týmu, například zavedením benefitů formou příspěvků na dopravu, na bydlení, aj.

 

Zohlednit potřeby rodičů

 • Upravit provozní dobu vhodnou i pro dojíždějící rodiče (pomocí školní družiny, školního klubu s kroužky ve spolupráci s poskytovateli neformálního vzdělávání).
 • Podpořit činnost poradenského školního pracoviště (školní psycholog, sociální pedagog).

 

Propojit formální a neformální vzdělávání

 • Zintenzivnit spolupráci Rady města a vzdělávacích zařízení s cílem uspokojivě naplňovat jejich funkce.
 • Propojit vzdělávací instituce v Pečkách a koordinovat jejich aktivity.
 • Podpořit rozvoj komunitního charakteru školy a aktivity Vzdělávacího centra.
 • Rozvíjet vzdělávací a osvětové aktivity pro dospělé a seniory.
 • Zapojit studenty do řešení městských problémů. Ve spolupráci se ZŠ motivovat žáky k realizaci malých projektů, které reagují na aktuální výzvy.

 

Kultura, sport, informovanost

 

Podpora pořádaných akcí

 • Podpořit sportovní, kulturní a společenské aktivity dle stejných pravidel.
 • Koordinovat termíny jednotlivých aktivit, poskytovat technickou, personální a pořadatelskou podporu.
 • Rozšířit stávající akce místně i časově (propojit s Velkými Chvalovicemi).
 • Podpořit nové akce (Kulturní léto v Pečkách, Jeden svět, letní kino, 140 let hasičů v Pečkách, 100let povýšení Peček na město, aj.).
 • Zprostředkovat předplatné do divadel v Kolíně a v Nymburce, včetně dopravy. Modernizovat interiér kulturního domu.
 • Zasadit se o vybudování víceúčelových stezek pro běh, in-line brusle a koloběžky.
 • Podpořit opravy a rozvoj Sokolovny, evangelického i katolického kostela

 

Aktivní kulturní a sportovní komise 

 • Vytvořit platformu pro setkávání organizátorů kulturních a sportovních akcí v Pečkách.
 • Sdílet společný kalendář akcí.

 

Stezky pro cyklisty a pěší, které nekončí před městem

 • Prodloužit, vyznačit a nově vybudovat stezky pro pěší a cyklisty ze všech hlavních směrů do centra města.

 

Zlepšit informovanost občanů 

 • Modernizovat web města, vytvořit přehledné, funkční a aktualizované internetové stránky, FB profil, s možností rozesílání e-mailů a SMS.
 • Zasadit se o informační panel na nádraží o městský rozhlas vysílající v pravidelném a dostupném čase.
 • Vytvořit a aktualizovat databáze místních podnikatelů, neziskovek a organizací města a zprostředkovat nabídky poskytované těmito subjekty.

 

Besedy s místními odborníky

 • Pravidelně realizovat besedy občanů se zástupci škol, policie, příspěvkových organizací města, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.
 • Zintenzivnit setkávání těchto institucí s Radou města a zastupiteli.

 

Sociální a lékařská péče

 

Ochrana dětí před rizikovým chováním

 • Vybudovat zázemí pro kvalitní trávení volného času náctiletými. Zprostředkovat jim pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací s pomocí zkušených odborníků. Poskytnout doučování dětem se slabšími studijními výsledky.
 • Vybudovat workoutové hřiště/skate park/zázemí pro parkour.
 • Zamezit prodeji alkoholu a tabáku náctiletým ve spolupráci s Policií ČR.
 • Pracovat s rodinami s nízkou mírou motivace a dovedností k běžnému způsobu života.
 • Zintenzivnit spolupráci MÚ se sociálním odborem a školami.

 

Drogy v Pečkách

 • Zajistit dobrou informovanost o drogové situaci v Pečkách. Informovat „co dělat když …“.
 • S pomocí odborníků nastavit programy s vyšší mírou bezpečnosti pro občany.

 

Další sociální práce

 • Zachovat a podporovat Pečovatelskou službu v Pečkách.
 • Odbourat sociální izolaci seniorů a využít jejich zkušenosti častějšími mezigeneračními kontakty.
 • Lépe informovat občany o dostupných sociálních službách, díky zkušenostem praktických lékařů a pečovatelek.

 

Dostupná lékařská péče

 • Zasadit se o další specialisty z oblasti zdravotnictví, případně zprostředkovat seniortaxi za potřebnými odborníky.
 • Vytvořit město přátelské k seniorům a mladým lidem.